Ongevallen registratie

Stimuleren van aangiftebereidheid

Betrouwbare cijfers helpen wegbeheerders en belangenorganisaties om de verkeersmodellen en infrastructuuraanpassingen beter en vergevingsgezinder te maken. Dit staat haaks op het (landelijk) teruglopen van het aantal registraties van verkeersongevallen. Momenteel wordt slechts 5 procent geregistreerd. Dit maakt de database zo leeg dat het geen inzichten geeft en er geen conclusies kunnen worden getrokken. De behoefte aan een betere en gestructureerde ongevallenregistratie bij fietsers is daarom groot.

Een belangrijke pijler onder het verhogen van registraties is de bereidheid om fietsongevallen te laten registreren. Blauw Research onderzocht dit en legde de bevindingen vast in het rapport “Fietsongevallen registratie: Onbekend maakt onbemind”. De hoofdvraag was: “Hoe kan het melden van fietsongevallen gestimuleerd worden?” Enkele belangrijke bevindingen zijn:

  • Veel mensen melden ongevallen alleen wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld voor een verzekering. Dat is meestal in geval van schade of letsel. Ze doen dat bij de politie en zijn niet bekend met andere kanalen. Ongeveer een op de vijf mensen geeft aan dat ze niet weten hoe ze melding moeten maken. Meer communicatie over de mogelijkheden én het belang van melden is gewenst.
  • Het is niet duidelijk of er iets met een melding gebeurt en als het wel gebeurt wat dan precies. Daardoor krijgen mensen het idee/gevoel dat het geen nut heeft melding te maken. Ook hier is communicatie over wat er gebeurt met meldingen gewenst om de aangiftebereidheid te vergroten, ook als er geen sprake is van letsel of schade.

De werkgroep zet in op een aanpak via de spoedeisende hulp en wil deze route verder verkennen en uitdiepen. Letsel is een belangrijke reden om melding te maken van een ongeval. Artsen en verpleegkundigen worden bovendien gezien als autoriteit waardoor men sneller geneigd is om melding te maken wanneer daarnaar gevraagd wordt. Driekwart van de mensen geeft in het onderzoek aan dat ze bij de spoedeisende hulp een melding zouden doen als het belang daarvan duidelijk wordt gemaakt.

Er kan daarbij worden geleerd van initiatieven in Amsterdam en Friesland. Zo geeft de Gemeente Amsterdam aan dat er op het gebied van privacy, dataverwerking en –verzameling nog enkele hobbels zijn. Samenwerking met de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Volksgezondheid, Welzijn en Sport is nodig om de drempels te slechten.

Daarnaast blijft de werkgroep zoeken naar nieuwe en innovatieve mogelijkheden om fietsers op een laagdrempelige manier te verleiden om ongevallen te melden.

Deelnemers:

Veilig Verkeer Nederland (VVN)
Fietsersbond
ANWB
Nederlandse Toerfiets Unie
Veiligheid.nl

 

 

 

Terug naar overzicht